titulní pruh
Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Česká verze Deutsch version

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

OBSAH

 

 

TEXTOVÁ ČÁST

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje 27.6.2013

zpět na obsah

ENVIROMENTÁLNÍ PILÍŘ /P/

číslo téma podskupiny tématu

název tématu

označení

název kartogramu

datum aktualizace kartogramu

P.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE P.1.a Poddolovaná území a stará důlní díla 30.6.2014
P.1.b Dobývací prostory těžené a netežené 30.6.2014
P.1.c Chráněná ložisková území 30.6.2014
P.1.d Ložiska nerostných surovin 30.6.2014
P.1.e Sesuvná území 30.6.2014
P.2 VODNÍ REŽIM P.2.a Podíl vodních ploch 27.6.2013
P.2.b Vodní nádrže 27.6.2013
P.2.c CHOPAV a hydrologické členění povodí 27.6.2013
P.2.d Ochranná pásma vodních a přírodních léčivých zdrojů 27.6.2013
P.2.e Vodní zdroje, technologické objekty zásobování vodou 27.6.2013
P.2.f Záplavové území 30.6.2014
P.2.g Území zvláštní povodně pod vodním dílem 27.6.2013
P.2.h Zranitelné oblasti 27.6.2013
P.2.i Útvary podzemních vod 27.6.2013
P.2.j Lososové a kaprové vody 27.6.2013
P.2.k Lokality pro akumulaci povrchových vod 27.6.2013
P.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P.3.a Staré ekologické zátěže a kontaminované plochy 27.6.2013
P.3.b Oblasti zhoršené kvality ovzduší - lidské zdraví 27.6.2013
P.3.c Jaderné zařízení, zóny havarijního plánování 27.6.2013
P.3.d Oblasti s výskytem radonu 27.6.2013
P.3.e Znečištění vod podle celkové jakosti 27.6.2013
P.3.f Skládky, odkaliště a spalovny 27.6.2013
P.3.g Produktovod a objekty s nebezpečnými látkami 27.6.2013
P.3.h-1 Zdroje emisí - tuhé látky 27.6.2013
P.3.h-2 Zdroje emisí - SO2 27.6.2013
P.3.h-3 Zdroje emisí - NOx 27.6.2013
P.3.h-4 Zdroje emisí - CO 27.6.2013
P.3.h-5 Zdroje emisí - VOC 27.6.2013
P.3.h-6 Zdroje emisí - NH3 27.6.2013
P.3.i Liniové zdroje emisí 27.6.2013
P.3.j Brownfields 27.6.2013
P.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY P.4.a Národní park, chráněné krajinné oblasti 30.6.2014
P.4.b Přírodní parky 27.6.2013
P.4.c Maloplošná zvláště chráněná území 30.6.2014
P.4.d Lokality NATURA 2000 30.6.2014
P.4.e Lokality výskytu zvláště chráněných druhů 30.6.2014
P.4.f Územní systém ekologické stabilty (ÚSES) 27.6.2013
P.4.g Biosférické rezervace a plochy Ramsarské úmluvy 27.6.2013
P.4.h Klimatické regiony 27.6.2013
P.4.i Bioregiony, biochory 30.6.2014
P.4.j Významné krajinné prvky - registrované 27.6.2013
P.4.k Koeficient ekologické stability (KES) 27.6.2013
P.4.l Krajinný ráz 27.6.2013
P.4.m Krajinné typy 27.6.2013
P.5 ZPF A PUPFL P.5.a Podíl tříd ochrany ZPF z výměru katastru 27.6.2013
P.5.b Podíl zemědělského půdního fondu na výměře katastru 27.6.2013
P.5.c Ekologické hospodaření + méně příznivé oblasti 27.6.2013
P.5.d Podíl lesních ploch 27.6.2013
P.5.e Kategorizace lesů 27.6.2013
P.5.f Přírodní lesní oblasti 27.6.2013
P.5.g Stupeň přirozenosti lesních porostů 27.6.2013
P.5.h  Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí 27.6.2013 

zpět na obsah

EKONOMICKÝ PILÍŘ /E/

číslo téma podskupiny tématu
název tématu označení název kartogramu datum aktualizace kartogramu
E.6 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA E.6.a Stav silniční sítě 30.6.2014
E.6.b Stav železniční sítě 30.6.2014
E.6.c Letiště, vzletové a přistávací plochy (SLZ), heliporty 27.6.2013
E.6.d Vodní cesta 27.6.2013
E.6.e Hraniční přechody 27.6.2013
E.6.f

Podíl obydlených bytů zásobovaných plynem

(dříve "podíl obyvatel zásobovaných plynem")

27.6.2013
E.6.g

Podíl obydlených bytů napojených na vodovod

(dříve "podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou")

27.6.2013
E.6.h

Podíl obydlených bytů napojených na kanalizaci

(dříve "podíl obyvatel napojených na kanalizaci")

27.6.2013
E.6.i Plynovody 30.6.2014
E.6.j Elektrizační síť 27.6.2013
E.6.k Vodovodní síť 27.6.2013
E.6.l Kanalizační síť 27.6.2013
E.6.m Čistírny odpadních vod 27.6.2013
E.6.n Roční průměrné denní intenzity dopravy 27.6.2013
E.6.o Páteřní dopravní silniční síť 27.6.2013
E.7 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY E.7.a Ekonomicky aktivní osoby 27.6.2013
E.7.b Ekonomicky aktivní osoby - zaměstnaní/nezaměstnaní 27.6.2013
E.7.c Míra nezaměstnanosti 27.6.2013
E.7.d Podíl zastavěných a ostatních ploch 27.6.2013
E.7.e Vyjížďka za prací nebo do škol 27.6.2013
E.7.f Dojížďka za prací nebo do škol 27.6.2013
E.7.g Pracovištní centra 27.6.2013
E.7.h Školy a vyjížďky do škol 27.6.2013

zpět na obsah

SOCIODEMOGRAFICKÝ PILÍŘ /S/

číslo téma podskupiny tématu
název tématu označení název kartogramu datum aktualizace kartogramu
S.8

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

S.8.a Administrativní členění kraje 27.6.2013
S.8.b-1 Sídelní struktura - centra sídelní struktury 27.6.2013 
S.8.b-2  Sídelní struktura - význam správní obce 27.6.2013 
S.8.b-3 Sídelní struktura - význam pracovního centra 27.6.2013 
S.8.b-4 Sídelní struktura - význam obce s občanským vybavením 27.6.2013 
S.8.b-5 Sídelní struktura - dle metodiky JčK 27.6.2013 
S.8.c Hustota obyvatel na km2 30.6.2014
S.8.d Demografický vývoj 30.6.2014
S.8.e-1 Přírůstek - přirozený 30.6.2014
S.8.e-2 Přírůstek - celkový 30.6.2014
S.8.f Saldo migrace obyvatel 30.6.2014
S.8.g Podíl počtu obyvatel do do 14 let věku 30.6.2014
S.8.h Podíl počtu obyvatel do 65 let věku 30.6.2014
S.8.i-1 Struktura vzdělanosti - nejvýše základní vzdělání 27.6.2013
S.8.i-2 Struktura vzdělanosti - vysokoškolské vzdělání 27.6.2013
S.8.j Plochy vojenských újezdů a plochy vojenských zájmů 27.6.2013
S.8.k Sebevraždy 27.6.2013
S.8.l Náboženské vyznání 27.6.2013
S.8.m Národnostní menšiny 27.6.2013
S.8.n Potraty 27.6.2013
S.8.o Děti narozené mimo manželství 27.6.2013
S.8.p Průměrná měsíční mzda 27.6.2013
S.8.q Hrubý domácí produkt 27.6.2013
S.8.r Výbory pro národnostní menšiny 27.6.2013
S.8.s Sociálně vyloučené romské lokality 27.6.2013
S.8.t Stabilita pobytu obyvatelstva 27.6.2013
S.9 BYDLENÍ S.9.a Dokončené byty 27.6.2013
S.9.b Dokončené rodinné domy 27.6.2013
S.9.c Dokončené bytové domy 27.6.2013
S.9.d

Obydlené byty

(dříve "trvale obydlené byty /TOB/")

27.6.2013
S.9.e Neobydlené byty /NOB/ 27.6.2013
S.9.f Nájemné - regulované a místně obvyklé 30.6.2014
S.9.g

Základní údaje o bytových domácnostech

(dříve "Základní údaje o bytových a censových domácnostech")

27.6.2013
S.10 REKREACE S.10.a Obecný cestovní ruch 27.6.2013
S.10.b-1 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - hotely 27.6.2013
S.10.b-2 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - penziony 27.6.2013
S.10.b-3 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - ubytovny 27.6.2013
S.10.b-4 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - kempy 27.6.2013
S.10.b-5 Rekreační oblasti dle ubytovacích kapacit - ostatní zařízení 27.6.2013
S.10.c Neobydlené byty sloužící k rekreaci 27.6.2013
S.10.d Lázeňská místa - léčebny 27.6.2013
S.10.e Cyklotrasy 27.6.2013
S.10.f Lanové dráhy, lyžařské vleky 27.6.2013
S.10.g Rekreační oblasti letního cestovního ruchu 27.6.2013
S.10.h Rekreační oblasti zimního cestovního ruchu 27.6.2013
S.10.i Rekreační oblasti celoročního cestovního ruchu 27.6.2013
S.10.j Rekreace u vody a vodní turistika 27.6.2013
S.10.k Golfová hřiště a minigolf 27.6.2013
S.10.l Hipostezky 27.6.2013

zpět na obsah

OSTATNÍ /O/

číslo téma podskupiny tématu
název tématu označení název kartogramu datum aktualizace kartogramu
O.11 OCHRANA OSTATNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ O.11.a Městské a vesnické památkové zóny 27.6.2013
O.11.b Krajinné památkové zóny 27.6.2013
O.11.c Městské a vesnické památkové rezervace 27.6.2013
O.11.d Památková péče /APR, SKD, NKP/ 27.6.2013
O.11.e Území s archeologickými nálezy 27.6.2013
O.11.f Válečné hroby a pietní místa 30.6.2014

zpět na obsah

VYVÁŽENOST /V/

číslo téma podskupiny tématu
název tématu označení název kartogramu datum aktualizace kartogramu 
V.12 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI ÚZEMNÍCH PODMÍNEK URÚ V.kr.2013  Vyhodnocení vyváženosti v ÚAP kraje pro rok 2013  27.6.2013 
V.ob.2012  Vyhodnocení vyváženosti v ÚAP obcí pro rok 2012  27.6.2013 
V.kr.2011  Vyhodnocení vyváženosti v ÚAP kraje pro rok 2011  25.5.2011  
V.ob.2010 Vyhodnocení vyváženosti v ÚAP obcí pro rok 2010 25.5.2011

zpět na obsah