titulní pruh
Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Česká verze Deutsch version

Územní plánování


 Územně analytické podklady
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území). ÚAP se pořizují pro správní obvody úřadů územního plánování (ÚAP obcí) a pro území krajů (ÚAP krajů). Územně analytické podklady Jihočeského kraje
 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Zásady územního rozvoje kraje jsou základním nástrojem územně plánovací činnosti kraje. K jejich pořizování je stavebním zákonem zmocněn krajský úřad v přenesené působnosti a k jejich vydání pak zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011 a o vydání jejich první aktualizace dne 18. 12. 2014. 

  
 
 Územně plánovací podklady (např. územní studie, generel krajinného rázu)
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.
 Grantové programy
Jedná se o grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí a grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.  Grantové programy
 Přehled velkých projektů a stavu ÚPD obcí v Jihočeském kraji
Publikace zahrnující informace o ZÚR, přehled územních studií a velkých projektů na územní Jihočeského kraje a dále přehled o stavu územně plánovací dokumentace obcí na území Jihočeského kraje. Publikace je aktualizována každý rok. Dále tato sekce zahrnuje přehled územních plánu v jihočeském kraji.
 Mezinárodní projekty
V této sekci jsou zahrnuty informace o mezinárodních projektech, na kterých se podílí nebo podílel Jihočeský kraj. Jedná se o projekty ERRAM, projekt LABEL a projekt ELLA.   
 Právní předpisy a metodická pomoc související s územním plánováním
Další informace, právní předpisy a metodické pokyny k problematice územního plánování.
 Archiv
 

Územně plánovací dokumentace vydaná/schválená krajským úřadem, která pozbyla platnosti (např. územní plány velkých územních celků), neaktuální podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (např. kartogramy).