titulní pruh
Krajské město České Budějovice - panorama náměstí - autor virtualtravel.cz
Česká verze Deutsch version

Územní plánování


 Územně analytické podklady
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území). ÚAP se pořizují pro správní obvody úřadů územního plánování (ÚAP obcí) a pro území krajů (ÚAP krajů). Územně analytické podklady Jihočeského kraje
 Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Zásady územního rozvoje kraje jsou základním nástrojem územně plánovací činnosti kraje. K jejich pořizování je stavebním zákonem zmocněn krajský úřad v přenesené působnosti a k jejich vydání pak zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nabyly účinnosti dne 7. listopadu 2011.

  
V současné době je zpracován návrh první aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje pro společné jednání. Kompletní návrh včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je zveřejněn zde.
 
 Územně plánovací podklady (např. územní studie, generel krajinného rázu)
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.
 Grantové programy
Jedná se o grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí a grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.  Grantové programy
 Přehled velkých projektů a stavu ÚPD obcí v Jihočeském kraji
Publikace zahrnující informace o ZÚR, přehled územních studií a velkých projektů na územní Jihočeského kraje a dále přehled o stavu územně plánovací dokumentace obcí na území Jihočeského kraje. Publikace je aktualizována každý rok. Dále tato sekce zahrnuje přehled územních plánu v jihočeském kraji.
 Mezinárodní projekty
V této sekci jsou zahrnuty informace o mezinárodních projektech, na kterých se podílí nebo podílel Jihočeský kraj. Jedná se o projekty ERRAM, projekt LABEL a projekt ELLA.   
 Právní předpisy a metodická pomoc související s územním plánováním
Další informace, právní předpisy a metodické pokyny k problematice územního plánování.
 Archiv
 

Územně plánovací dokumentace vydaná/schválená krajským úřadem, která pozbyla platnosti (např. územní plány velkých územních celků), neaktuální podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (např. kartogramy).